با افراد هم سطح خودت همسفر شو

 

امام صادق علیه السلام:

با افراد هم سطح خودت همسفر شو

ميزان الحكمه جلد5 صفحه 314