اینم تابلوی جدید پیش روی کارگران معترض!

در حاشیه برخی تجمعات اعتراضی صنفی در کشور، احسان گنجی این کارتون را در کانال «شهرونگ» منتشرکرد.

کارگران معترض