معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری رباط کریم از افزایش نظارت تاکسیرانی شهر رباط کریم با هدف کاهش تخلفات تاکسی ها خبر داد.
کد خبر: ۴۳۴۷۳۵
تاریخ انتشار: ۱۳ خرداد ۱۳۹۶ - ۰۹:۴۳ 03 June 2017
در آییــن نامــه جدیــد، تخلفــات تاکســیرانان، بــر اســاس نوع و شــدت تخلف بــه دو دســته تخلفــات نــوع اول و نــوع دوم طبقــه بنــدی گردیــده انــد.
 
تخلفــات نــوع اول عــاوه بــر هیــات هــای انضباطــی تاکســیرانان مســتقر در ســازمان تاکســیرانی و شــرکت هــای خصوصــی، قابلیــت بررســی در مراجــع ذیصلاح قضایــی بــا توجــه بــه نــوع تخلــف را دارنــد.
افزایش نظارت بر تاکسی های رباط کریم 
در آییــن نامــه انضباطــی راننــدگان تاکســی، پیــش بینــی پرداخــت خســارت تخلــف، امتیــاز منفــی و ارایــه آمــوزش هــای مــورد نیــاز بــه تاکســیران در تخلفــات نــوع اول و دوم نیــز لحــاظ گردیــده اســت بــه نحــوی کــه تاکســیران بــرای تخلفــات خــود امتیــاز منفــی دریافــت مــیکنــد و اگــر امتیــاز منفــی وی از یــک میــزان خــاص تعییــن شــده در آییــن نامــه افزایــش یابــد، تاکســیران موظــف بــه گذرانــدن دوره آموزشــی تعییــن شــده توســط هیــات انضباطــی خواهــد بــود در غیــر اینصــورت از ادامــه فعالیــت ایشــان جلوگیــری بــه عمــل خواهــد آمــد.
 
معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری رباط کریم از افزایش نظارت تاکسیرانی شهر رباط کریم با هدف کاهش تخلفات تاکسی ها خبر داد
 
ناصر رجبیان، معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری رباط کریم، با اشاره به لزوم نظارت بیشتر برای جلوگیری از تخلفات و ساماندهی و رفع مشکلات تاکسیرانی گفت: "فعالیت خارج از مسیر تعیین شده، نداشتن پروانه تاکسیرانی، فعالیت خارج از شبکه تاکسی تلفنی، نداشتن تابلو، اخذ کرایه اضافی و امتناع از حمل مسافر را مهمترین تخلفاتی است که مورد نظارت بازرسان قرار می گیرد و با متخلفان برخورد می شود."

وی ادامه داد: "وظایف بازرسان در امر تاکسیرانی، گشت در محدوده شهر و مراجعه به تعمیرگاه‌ها و پارکینگ‌ها و محل‌های مختلف به منظور کشف موارد خلاف و گزارش آن به مقامات مافوق است."

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری رباط کریم بیان داشت: "بازرس هنگام مراجعه به محل‌های مورد بازدید با برخورد با تاکسی‌های متخلف ابتدا باید با ارایه کارت شناسایی نسبت به معرفی خود اقدام کرده و از ایجاد هرگونه درگیری پرهیز کند."

وی افزود:  "بازرس باید در برگ اخطار  نوع خلاف را در جلوی ستون مربوطه علامت بگذارد و چنانچه نوع خلاف از مواردی است که باید وسیله نقلیه متوقف شود، اقدام لازم در جهت توقف اتومبیل و هدایت آن به  پارکینگ‌های موردنظر به عمل خواهد آمد و در صورت عدم تمکین راننده از نیروی انتظامی کمک خواهد گرفت."

رجبیان اضافه کرد: "به هر حال در صورت استنکاف راننده، موضوع را به مرکز به نحو مقتضی در اسرع وقت منعکس خواهد کرد و در صورت عدم امکان همکاری مأمورین انتظامی موضوع را به شهرداری منعکس و از طریق آنها مراتب سریعاً به هیأت گزارش و هیأت نیز خارج از نوبت رسیدگی و اتخاذ تصمیم خواهد کرد."

رجبیان خاطر نشان کرد: "این معاونت همواره بر امور حمل و نقل شهر نظارت های کافی را داشته است و با اجرای این طرح این امر تشدید خواهد شد."

وی افزود: "سازمان با رانندگانی که از کرایه های مصوب تخطی نمایند و یا با وجود ازدیاد مسافر به دنبال مسافرگیری دربستی باشند قاطعانه برخورد خواهد کرد از عموم شهروندان درخواست کرد در صورت مشاهده هرگونه تخلف موارد را گزارش دهند ."

معاون حمل و نقل و ترافیک شهر رباط کریم در پایان تصریح کرد : "رعایت اصول اخلاقی ، نحوه دریافت کرایه ، نحوه رانندگی و رعایت سرعت مطمئن و همچنین حسن ارتباط صحیح با مسافران از جمله اصولی است که باید توسط رانندگان رعایت شود و شهروندان می توانند در صورت مشاهده هرگونه تخلف آن را از طریق شماره تلفن ۵۶۴۳۰۰۷۹ اطلاع دهند."
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار